Буцах

Бусад


  • Евро-Азийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэг (ЕАМУТБ)

    Монгол улс ЕАМУТБ-ын 2020 оны 5 дугаар сарын 16 дахь чуулга уулзалтаар ажиглагч улс орноор элссэн юм.

  • Азийн хөгжлийн банк (АХБ)

  • Дэлхийн банк

    Монгол Улс 1991 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрөөс хойш Дэлхийн банкны гишүүн болсон болно. Монгол Улсад Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний ажлыг Дэлхийн банкны аргачлалын дагуу үйлдсэн.