Мэдээлэх үүрэгтэй этгээд

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлд зааснаар мэдээлэх үүрэгтэй этгээд гэдэгт:

 • Банк
 • Банк бус санхүүгийн байгууллага
 • Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч
 • Хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани
 • Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллага
 • Хадгаламж, зээлийн хоршоо
 • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, эсхүл худалдах аливаа ажиллагаа явуулсан бол үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага
 • 20 сая төгрөг /түүнтэй тэнцэх хэмжээний гадаад валют/ мөнгөн дүн бүхий бэлэн мөнгөний гүйлгээнд оролцсон бол үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч
 • Нотариатч, хуульч, эсхүл нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч нь өөрийн харилцагчтай холбоотой дараах ажиллагааг бэлтгэсэн, хийсэн, эсхүл оролцсон бол
  • Үл хөдлөх хөрөнгө худалдах, худалдан авах;
  • Харилцагчийн хөрөнгийг удирдах;
  • Банкны, хадгаламжийн, үнэт цаасны дансыг удирдах;
  • Компанийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдахад зориулан хөрөнгө татах, бүрдүүлэхийг зохион байгуулах;
  • Хуулийн этгээдийг үүсгэн байгуулах, түүний үйл ажиллагааг явуулах, удирдах, эсхүл хэлцлийн үндсэн дээр аливаа тодорхой үйл ажиллагаа явуулах, удирдах, эсхүл аж ахуйн нэгжийг худалдах, худалдан авах.