Хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл

Харилцан ойлголцлын санамж бичиг: Санхүүгийн мэдээллийн алба нь одоогийн байдлаар нийт 19 орны Санхүүгийн мэдээллийн албатай хоёр талын харилцан мэдээлэл солилцох харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулан хамтран ажиллаж байна.