Эгмонт байгууллага

Дэлхийн Санхүүгийн мэдээллийн албадын олон улсын нийгэмлэг болох Эгмонт бүлэгт дэлхийн 159 орны санхүүгийн мэдээллийн алба элссэн ба Монгол Улс 2009 онд гишүүнээр элссэн. Эгмонт Групп нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх зорилгоор өөрийн гишүүн орнуудын дунд туршлага, санхүүгийн мэдлэг, мэдээлэл солилцох боломжийг олгодог. Энэ нь ихээхэн ач холбогдолтой тул Санхүүгийн мэдээллийн алба нь үндэсний болон олон улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, хамтран ажиллах дэлхийн хэмжээний мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх стандартын дагуу санхүүгийн мэдээллийг дотоод болон олон улсын хэмжээнд хуваалцах найдвартай гарц юм.

Хүснэгт: Эгмонт сүлжээгээр мэдээлэл солилцсон байдал /2016-2019/