Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо

8,581,968


Гаалийн мэдүүлгийн
тоо

41,789


Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо

956,787


Байгуулсан санамж бичгийн тоо

19


Зохиосон сургалт, семинарын тоо

184


Нийт оролцогчдын
тоо

8670


Архив үзэх