Бэлэн мөнгөний гүйлгээний тайлангийн тоо

8,471,722

Гаалийн мэдүүлгийн
тоо

41,714

Гадаад төлбөр тооцооны гүйлгээний тайлангийн тоо

924,001

Байгуулсан санамж бичгийн тоо

19

Зохиосон сургалт, семинарын тоо

181

Нийт оролцогчдын
тоо

8552

Архив үзэх