goAML

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭДЭЭС ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХ ПОРТАЛ

goAML

МӨНГӨ УГААХ, ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

МЭДЭЭЛЭХ ҮҮРЭГТЭЙ ЭТГЭЭД

goAML
prev
stat1

Банк

stat1

Банк бус санхүүгийн байгууллага

stat1

Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч

stat1

Үнэт цаасны зах зээлд оролцогч

stat1

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

stat1

Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын байгууллага

stat1

Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгч

stat1

Нотариатч

stat1

Хуульч

stat1

Нягтлан бодох бүртгэлийн болон санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч

stat1

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч

stat1

Хориг арга хэмжээний мэдээлэл

next
prev
Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн албаны 2023 оны тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2022

Монгол Улсын 2023 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2023 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2022 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан

Монгол Улсын 2021 оны Явцын тайлан

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021

Санхүүгийн мэдээллийн алба- Жилийн тайлан 2021

Санхүүгийн мэдээллийн алба - Жилийн тайлан 2020

Санхүүгийн мэдээллийн алба - Жилийн тайлан 2020

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх НББСЗҮҮ-дэд зориулсан гарын авлага

МУТСТ эрсдэлд суурилсан аргачлалыг хэрэгжүүлэх НББСЗҮҮ-дэд зориулсан гарын авлага

next

ХОЛБООС

goAML
prev
https://mojha.gov.mn/
https://www.gia.gov.mn/
https://prokuror.mn/
https://iaac.mn/
https://cabinet.gov.mn/
https://mof.gov.mn/
https://mfa.gov.mn/
https://www.judcouncil.mn/
http://www.frc.mn/
https://police.gov.mn/
https://cd.gov.mn/
https://www.customs.gov.mn/
https://mta.gov.mn/home
https://burtgel.gov.mn/
https://www.supremecourt.mn/
https://www.citycourt.mn/
http://nctc.gov.mn/
https://notary.mn/
https://www.monicpa.mn/c/563188
https://www.mglbar.mn/
https://www.ama.org.mn/
next